【sakuga】南無阿弥陀仏は愛の詩 田中達之 作画パート Tatsuyuki Tanaka 
Added 3 years ago by Chris Sherron
Show info
【sakuga】南無阿弥陀仏は愛の詩 田中達之 作画パート Tatsuyuki Tanaka 
Info
原画............key animator 田中 達之.....Tatsuyuki Tanaka
1 Connection