Torso Blanco Rufino Tamayo,1978Torso Blanco Rufino Tamayo,1978
Torso Blanco Rufino Tamayo,1978
Actions
Connections