[SIGGRAPH 2021] Solid-Fluid Interaction with Surface-Tension-Dominant Contact

Liangwang Ruan, Jinyuan Liu, Bo Zhu, Shinjiro Sueda, Bin Wang, Baoquan ChenSolid-Fluid Interaction with Surface-Tension-Dominant Contact, ACM Transactions on...

Actions