حذف نام دانشگاه از سوی طالبان تبدیل به پهنتون شود/ جزئیات بیشتر/درگیری لفضی طالبان به خبر نگار/news
Actions