\Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?\

Xuân
Chế Lan Viên (1937)

Duc Thao
Actions