\Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.\

\Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói\

Cẩm sắt
Lý Thương Ẩn

Duc Thao
Actions