Kouta Katsutaro, by Kouta Katsutaro

Kouta Katsutaro by Kouta Katsutaro, released 08 March 2019 1. Shima no musume 2. Asu ha otachika 3. Ooshima okesa 4. Yanagi no ame 5. Musumegokoro 6. Sanosabushi 7. Okesa odori 8. Sado okesa 9. Sakura ondo 10. Gionbayashi 11. Sangai-bushi 12. Tokyo jinku Early 1930s ryūkōka recordings from Japanese geisha Kouta Katsutaro.

Actions
Flag